Vedtekter

§1 Formål:
Å gi unge forfatterspirer muligheten til å møtes på en sommerleir som dyrker kreativ skriving.

§2 Foreningens oppgaver:
Ta ansvar for at deltakere har et godt treff å møte til, med varierte workshops og tryggerammer.
I tillegg skal vi oppdatere deltakere og interesserte om treffet og konkurranser minst 3 ganger i året

§3 Medlemskap og kontingent:
Ingen kontigent, men påmeldingsavgift og deltakeravgift som fastsettes hvert år utifra hvormye støtte sommerleiren får tak i.

§4 Årsmøtet:
Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstedet. Årsmøtet skal skje maks to uker etter årets leir, og innkalling skal sendes ut
sammen med saksliste minst en måned før årsmøtet.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen harmer enn en stemme og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.

Årsmøtet skal:
Se på utgifter brukt på årets treff
Vurdere neste års treff

Velge og godkjenne:
Leder og nestleder
Styremedlemmer
Arrangørkomitee
Se på neste års trefflokasjon
Vurdere neste års økonomi
Behandle innkomne forslag

§5 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§6 Styret:
Skrivelyst ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet
gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§7 Styrets oppgaver:
Styret skal:
1. Bestemme/godkjenne neste års arrangørkomitee
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Skrivelyst sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, samt sette et økonomisk tak for skrivelyst
leiren som arrangørene kan bruke.
4. Representere Skrivelyst utad.
5.Styret skal holde møter når lederen forlanger det eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det.

§8 Oppløsning:
Oppløsning av Skrivelyst kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Denne bestemmelsen kan ikke endres

§9 Endring av vedtektene:
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§10 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld

§11 Økonomi
Ved et evt. overskudd i «Skrivelyst» skal midlene gå direkte tilbake til foreningens virksomhet. Ingen av foreningens medlemmer har anledning til å motta lønn, honorar eller
andre økonomiske godtgjørelser fra foreningen.